top of page
Vieiros pola
publicidade
logo proxecta.png
Vieiros Pola Publicidade é o nome dun proxecto multidisciplinar que se está a desenvolver no Colexio Alba e que está enfocado a dar ao noso alumnado ferramentas para recoñecer a linguaxe publicitaria e analizar como esta inflúe no noso comportamento, así como para detectar situacións que non se axustan ao código de conduta da Publicidade Responsable.


 
bottom of page